Customer Login (LINE-คู่ค้า)

เพื่อความสะดวก ลูกค้าที่ใช้Smart Phone สามารถดูข้อมูลผ่านทาง LINE @siamhos
หากไม่สะดวกใช้ Smart Phone ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ผ่าน Menu ด้านล่างนี้

สำหรับลูกค้าหรือผู้ใช้งานทั่วไป