ดาวโหลดเอกสาร

ขณะนี้ทางบริษัทได้ออกใบกำกับภาษีทั้งหมดเป็นกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แล้ว (e-Tax invoice) โดยจะส่งมอบลูกค้าพร้อมกับสินค้าตามเดิมผ่านช่องทางที่สรรพากรกำหนด หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะขอไฟล์ใบกำกับอีกครั้งสามารถขอได้จากช่องด้านล่าง

ข้อมูลอื่นๆ

  • Q: จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าบริษัทได้รับอนุมัติจากสรรพากรให้จัดทำใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ได้
  • A: ทางบริษัทได้รับอนุมัติจากสรรพากรให้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในลำดับที่ 1025 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2564 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติจากสรรพากรให้จัดทำใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์เพื่มเติมได้ที่ https://etax.rd.go.th/ ในหัวข้อ ผู้ได้รับอนุมัติ